Jak ogłosić upadłość konsumencką?

 1. zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami;
 2. zasady dochodzenia roszczeń od niewypłacalnych dłużników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej;
 3. skutki ogłoszenia upadłości;
 4. zasady umarzania zobowiązań upadłego będącego osobą fizyczną;

 

Wszczęcie postępowania upadłościowego

Postępowanie upadłościowe może być wszczęte tylko na wniosek złożony przez podmioty określone w ustawie.

 

Zasadą ogólną jest, że wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli osobistych. Wniosek mogą zgłosić również:

 1. w stosunku do spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej - każdy ze wspólników odpowiadających bez ograniczenia za zobowiązania spółki;
 2. w stosunku do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - każdy, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami;
 3. w stosunku do przedsiębiorstwa państwowego - także organ założycielski;
 4. w stosunku do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa - także pełnomocnik Rządu, państwowa osoba prawna, organ lub inna jednostka uprawniona do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa;
 5. w stosunku do osoby prawnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej oraz spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej, będących w stanie likwidacji - każdy z likwidatorów;
 6. w stosunku do osoby prawnej wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - kurator ustanowiony na podstawie art. 42 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
 7. w stosunku do dłużnika, któremu została udzielona pomoc publiczna o wartości przekraczającej 100 000 euro - organ udzielający pomocy;
 8. w stosunku do dłużnika, wobec którego prowadzona jest egzekucja przez zarząd przymusowy albo przez sprzedaż przedsiębiorstwa, na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego - zarządca ustanowiony w tym postępowaniu.

Jednym z odrębnych postępowań upadłościowych jest postepowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (upadłość konsumencka), , która zawiera szereg odmiennych regulacji od upadłości dotyczącej przedsiębiorców.

 

Odmienność regulacji prawnej upadłości przedsiębiorców i spółek od upadłości konsumenckiej.

Ustawodawca wprowadził odmienność regulacji dotyczącej upadłości przedsiębiorców i spółek od upadłości konsumenckiej, dotyczącej osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

 

Upadłość przedsiębiorców i spółek

Przepisy prawa upadłościowego stosuje się do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, a także do:

 1. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, prostych spółek akcyjnych i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej;
 2. wspólników osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
 3. wspólników spółki partnerskiej.

Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny.