Nabycie spadku Wrocław

Nabycie spadku i postępowanie w sprawach spadkowych


Spadkobiercy nabywają spadek z chwilą śmierci spadkodawcy. Powołanie spadkobiercy do spadku może wynikać albo z ustawy (tzw. dziedziczenie ustawowe) albo z testamentu sporządzonego przez spadkodawcę (tzw. dziedziczenie testamentowe).
Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy testamentowego albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą. Natomiast, co do zasady, dziedziczenie ustawowe co do części spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał do tej części spadkobiercy albo gdy którakolwiek z kilku osób, które powołał do całości spadku, nie chce lub nie może być spadkobiercą.
Poprzez rozporządzenie testamentowe spadkodawca może powołać do całości lub części spadku jedną lub kilka osób. W sytuacji, w której spadkodawca powołał do spadku lub do oznaczonej części spadku kilku spadkobierców, nie określając jednak ich udziałów spadkowych, wówczas dziedziczą oni w częściach równych. Testament aby był ważny i wywołał zamierzony skutek, musi zostać sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Testament może zawierać również zapis lub polecenie.
Spadkobierca (zarówno testamentowy jak i ustawowy) może we właściwym terminie złożyć przed sądem lub notariuszem oświadczenie o prostym przyjęciu spadku lub z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku.
Postępowanie spadkowe odbywa się w trybie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym przed sądem nazwanym w kpc sądem spadku. Postępowanie toczy się na wniosek.
Sąd spadku, po przeprowadzeniu postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku przez spadkobierców. W toku postępowania sąd spadku sam ustala, kto jest spadkobiercą. Dlatego spadkobiercami mogą być również inne osoby, niż wskazane przez uczestników postępowania.
Stwierdzenie nabycia spadku w ściśle  określonych sytuacjach może nastąpić również przed notariuszem, który wydaje i rejestruje akt poświadczenia dziedziczenia. Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia posiada moc jak sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.
Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia stwierdzają, kto jest spadkobiercą.  Natomiast podziału majątku spadkowego pomiędzy spadkobierców dokonuje się  poprzez postępowanie o dział spadku.


Kancelaria Adwokacka - Łukasz Sołtys