Postępowanie w sprawach gospodarczych

Postępowanie w sprawach z zakresu prawa gospodarczego

(poniższe  dotyczy spraw wszczętych przed 02.05.2012 r.)

Sprawami gospodarczymi są sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Sprawami gospodarczymi, w rozumieniu przepisów kpc, są także m.in. sprawy ze stosunku spółki.

Sprawy gospodarcze są rozpoznawane przez sądy w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych. Rozpoznają je wydziały gospodarcze odpowiednich sądów.
Postępowanie w sprawach gospodarczych charakteryzuje się daleko posuniętym rygoryzmem i formalizmem. Obostrzenia postępowania gospodarczego występują  niezależnie od tego, czy strona jest zastępowana przez pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym, czy też występuje w sprawie samodzielnie.
Szczególnym przykładem rygorów postępowania gospodarczego jest instytucja tzw. prekluzji procesowej. W stosunku do powoda prekluzja polega tym, że powód jest obowiązany już w pozwie podać wszystkie twierdzenia oraz dowody na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku postępowania. Natomiast prekluzja w stosunku do pozwanego polega na tym, że pozwany jest zobowiązany podać wszystkie twierdzenia, zarzuty oraz dowody na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku postępowania w pierwszym piśmie procesowym kierowanym do sądu (odpowiedzi na pozew albo sprzeciwie lub zarzutach od nakazu zapłaty bądź sprzeciwie od wyroku zaocznego). Prekluzji podlegają wszystkie twierdzenia i dowody, niezależnie od ich wagi i doniosłości dla rozstrzygnięcia sprawy. Instytucja prekluzji nie ma jednak charakteru całkowicie bezwzględnego. Strona może powołać nowe twierdzenia oraz dowody na ich poparcie jeżeli wykaże, że ich powołanie w pozwie nie było możliwe albo że potrzeba powołania wynikła później. W praktyce jest to jednak dość utrudnione i w znacznej mierze zależy od rodzaju sprawy oraz twierdzeń i dowodów, które miałyby zostać powołane później.
Charakterystyka postępowania gospodarczego sprawia, że dla należytej obrony swoich interesów w procesie strona postępowania powinna albo bardzo dobrze znać obowiązujące przepisy albo korzystać z pomocy fachowego pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym. W razie bowiem nie wypełnienia wymagań stawianych przez przepisy prawa procesowego, strona nie będzie mogła powoływać się na ich nieznajomość.


Kancelaria Adwokacka - Łukasz Sołtys