Kontakt

Kontakt z naszą kancelarią

ADWOKAT ŁUKASZ SOŁTYS

KANCELARIA ADWOKACKA

ul. Inowrocławska 17 lok. 13

53-653 Wrocław;

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

I.Administratorem danych osobowych jest Łukasz Sołtys Kancelaria Adwokacka z siedzibą we Wrocławiu,

ul. Inowrocławska 17/13, 53-653 Wrocław, REGON 021033836,

II. Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym

pełnomocnictwem/zleceniem, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982r.

Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 z późn. zm.) lub na potrzeby innej umowy.

III. W każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych

w celu i na podstawie wskazanych powyżej.

IV. Będę przechowywać  dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do

przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.

V. Zgodnie z RODO, przysługuje prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

d) przenoszenia danych,

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VI. W każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,

(w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem

 przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.